Algemene Voorwaarden De Tuindoos

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Tuindoos: De eenmanszaak van Meynen Frederik, zie ook Artikel 2

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Meynen Frederik
 • Gevestigd te: Ginderbuiten 70/0003, 2400 Mol, België
 • Telefoonnummer: +32477598587
 • mailadres: info@detuindoos.be
 • KBO: 0643.897.381
 • BTW: BE0643897381

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Tuindoos en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen De Tuindoos en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld.

 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Tuindoos is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als De Tuindoos gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Tuindoos niet.

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  1. de prijs inclusief belastingen;

  2. de eventuele kosten van verzending;

  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

  6. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

  7. de gedragscodes waaraan De Tuindoos zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

  8. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie; en

  9. de wijze van annulering van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Tuindoos onverwijld via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Tuindoos is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. De Tuindoos passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal De Tuindoos daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De Tuindoos zal bij het product aan de consument de volgende informatie, meesturen:

  1. het mailadres en telefoonnummer van De Tuindoos waar de consument met klachten terecht kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,

 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Tuindoos retourneren, conform de door De Tuindoos verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan De Tuindoos. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een mail of telefoon naar het mailadres respectievelijk telefoonnummer dat beschikbaar is gesteld aan de consument (zie ook artikel 6 lid 4a). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan De Tuindoos heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Tuindoos kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals wettelijk bepaald en omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Tuindoos dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door De Tuindoos tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is De Tuindoos niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De Tuindoos staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door De Tuindoos, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover De Tuindoos kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan De Tuindoos schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van De Tuindoos komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Tuindoos is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Tuindoos en/of op de verpakking behandeld zijn;

  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De Tuindoos zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal De Tuindoos het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Tuindoos zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van De Tuindoos.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Tuindoos tot het moment van bezorging aan de consument of een vertegenwoordiger.

Artikel 12 - Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

 1. De abonnementen aangeboden door de Tuindoos hebben een duur van één jaar, d.i. vier edities. De consument kan deze te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.

 2. Bij opzegging van een abonnement zal De Tuindoos het resterende bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na stopzetting, terugbetalen.

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

  2. opzeggen door het versturen van een mail naar info@detuindoos.be

Artikel 13 - Betaling

 1. De betaling is een onderdeel van het aanvaarden van het aanbod. Het aanbod is niet aanvaard door de consument indien er geen betaling heeft plaatsgevonden.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Tuindoos te melden.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De Tuindoos beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Tuindoos.

 3. Bij De Tuindoos ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Tuindoos binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot De Tuindoos. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te melden via het Europees ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ).

 6. Een klacht schort de verplichtingen van De Tuindoos niet op, tenzij De Tuindoos schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door De Tuindoos, zal De Tuindoos naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen De Tuindoos en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is het Belgisch recht van toepassing.

 2. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de ‘United Nations Convention on the International Sales of Goods’ (het Weens Koopverdrag), voor zover dit niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.